מכרזים כללים

תשלום בגין השתתפות במכרז:

בהתאם להוראות המכרז ככל ונדרשת רכישה של ממסמכי המכרז על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז. תשלום בגין השתתפות במכרז ניתן להסדיר על ידי הגעה למחלקת הגבייה (קומה 3) במשרדי המועצה או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה במספר 08-6797314. תשלום דרך הטלפון יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בלבד.

עיון במסמכי המכרז:
באמצעות אתר המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום. המבקש לעיין במסמכי המכרז ימלא את פרטיו באתר.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים כללים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
05/2020 15/03/2020 מכרז פומבי הזמנה להציע הצעות למתן שירות מענה אנושי טלפוני להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/04/2020

25/3/2020

03/2020 26/02/2020 מכרז פומבי להציע הצעות לאספקת מוצרי מזון וכיבוד עבור מועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/04/2020

מסמך הבהרות מס' 1

07/2020 18/02/2020 מכרז פומבי אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/04/2020

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

מסמך הבהרות מס' 3

עבור לארכיון המכרזים