מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
1211 09/07/2020 מ"מ ממונה על שירותי חירום וביטחון ברשות מקומית וקצין/ת ביטחון מוסדות החינוך מועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן 16/07/2020
47/20 08/07/2020 מזכיר/ת אגף החינוך להורדה לחצו כאן 21/07/2020

עבור לארכיון המכרזים